Informační povinnost o ochraně osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST VE SMYSLU čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá
K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zajistit vedle toho i vaše právo na informace.
Jako zákonný předpoklad slouží především Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).
Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme také zásady zákonnosti, omezení účelu osobních údajů, minimalizace rozsahu a uložení, správnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.

 1. Správce osobních údajů.
  Správce: RAVAFOL CZ s.r.o.
  Adresa sídla: Hlavní 227, 250 82 Tuklaty
  zastoupen: RASTISLAV VALACH
  IČO: 06154069
  DIČ: CZ06154069
 2. Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů
  Naše společnost vzhledem k rozsahu a předmět své činnosti nemá povinnost stanovit odpovědnou osobu. Nicméně pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti s Vašimi osobními údaji, napište nám mail na valach@vyrobasvetelnereklamy.cz, telefonicky volejte na číslo +420 702 173 734 nebo nás navštivte osobně na adrese naší společnosti.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  – Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje za několika účely:
  – Zpracování smluvních a předsmluvních závazků
  – Zpracování personální a mzdové agendy
  – Zpracování účetní agendy
  – Ochrana bezpečnosti a majetku
  – Zabezpečení služby BOZP, PPO
  – Marketingové účely
  – Opatření pro odhalení korupční činnosti
  – Vedení databáze klientů
 4. Právní základ zpracování osobních údajů subjektů údajů:
  Právním základem zpracování osobních údajů je:
  – souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů a to v závislosti na účelu zpracování osobních údajů
  – plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů
  – zvláštní právní předpisy a to zejména: zákon o ochraně osobních údajů, zákon o sociálním pojištění, zákoník práce, platné mzdové a účetní předpisy, obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o ochraně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  – zpracování osobních údajů je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
  – oprávněný zájem společnosti
 5. Souhlas subjektu údajů
  Společnost získává souhlas subjektu údajů svobodně, bez nátlaku a vynucování, jakož i bez podmiňování hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro správce z právně závazných aktů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána nebo zákona.
  Souhlas je udělen samostatně pro každý účel zpracování osobního údaje.
  Souhlas můžete jako subjektu údajů kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě jako byl souhlas udělen.
  Společnost respektuje soukromí a poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné.
 6. Příjemci
  Společnost potřebuje pro kvalitní poskytování svých služeb znát některé osobní údaje subjektů údajů a potřebuje jejich poskytovat dalším příjemcům za účelem plnění si zákonných povinností a zajišťování služeb nejvyšší kvality.
  Společnost při svých podnikatelských aktivitách spolupracuje s několika zpracovateli, jejichž cílem je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu své smluvní činnosti pro společnost zpracovávají osobní údaje subjektů údajů. Jedná se například o podpůrné služby v oblasti zajištění služeb mezd a účetnictví (GATEP s.r.o.), v oblasti zajištění web a internetových služeb (AJAS Corporation s.r.o. a WebSupport, s.r.o.), a v oblasti zabezpečení služeb BOZP a OPP (BOZP-PO s.r.o.).
  Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zpracovatelů dbala na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
  Společnost zároveň při výběru vhodného zpracovatele postupovala tak, aby nedošlo k ohrožení práv a právem chráněných zájmů subjektů údajů.
  Společnost jako správce uzavřela se zpracovateli ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení písemné smlouvy o zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných zpracovateli, jejichž pověřila zpracováním osobních údajů subjektů údajů v rozsahu, za podmínek a na účel sjednaný ve smlouvě a způsobem podle Nařízení.
  Společnost poskytuje informace i třetím stranám – Zdravotní pojišťovny, Sociální pojišťovna, Daňový úřad, Úřad práce, sociálních věcí a rodiny, Doplňkové penzijní společnosti, Doplňkové správcovské společnosti a jiné (banky, komerční pojišťovny, exekutor …), cizinecká policie, mateřská a sesterská společnost.
 7. Podmínky a způsob zpracování osobních údajů subjektů údajů
  Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje subjektů údajů automatizovanými i neautomatickými prostředky zpracování.
  Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.
  Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech správce.
 8. Doba uchování osobních údajů subjektů údajů
  Doba uchování osobních údajů je stanovena podle účelu zpracování osobních údajů a dle požadavků osobitých předpisů.
  Konkrétní doby uchování předepisuje interní předpis Podací plán společnosti vypracován ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě.
  Společnost předepsaným způsobem zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování a doba uchování skončila. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě.
 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
  Cookies
  Společnost používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení dat, odchod ze stránky atd.), Ale tyto údaje nesmí být propojeny na osobu návštěvníka.
  Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, na vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a na zvýšení online zážitku návštěvníků. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce. Více o cookies viz. Cookies policy na naší webové stránce.
  Další informace o správě souborů cookies naleznete v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webových stránek, jako například www.allaboutcookies.org
Typ cookiesVyužitíPlatnost cookies
Bezpodmínečně nutné / základní- potřebné pro nejdůležitější funkce webové stránky, umožňující správné fungování webové stránky1 rok
- pamatuje si uživatelské jméno, které Vám poskytne rychlé přihlášení při nejbližší návštěvě stránky
- tyto cookies o Vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketingové účely
Funkční- využívají se na rozšíření služeb pro uživatele, přizpůsobují uživatelské RozhraníPo opuštení stránky
- podle výběru obsahu se zaznamenávají informace o preferencích
- cookies si mohou uchovat v paměti položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu, nebo chyby, na které jste narazili
Výkonnostní cookies a cookies pro cílení - analytické cookies- využívají se analytické nástroje třetích stran (google analytics) pro zlepšení kvality obsahu pro návštěvníky stránkyVymazány automaticky po 2 letech od poslední návštěvy na webové stránce
- sbírají se statistické údaje jako počet zobrazení stránky a odkazů na naši stránku a počet návštěv
- pomáhají porozumět jak se chovají návštěvníci stránek
- pomocí cookies se zlepšuje výkonnost webové stránky
- tyto cookies neshromažďují žádné informace na zjištění Vaší identity- jsou anonymní
Sdílení na sociálních sítích- využívání sociálních médií třetích stran, které umožňují sdílet obsah na sociální média z našich stránek, pomocí tlačítek,, líbí se mi "a,, sdílet"Vymazány automaticky po 2 letech od poslední návštěvy na webové stránce
- vyžadují se cookies pro snadnější využití jejich služeb
- zaznamenávají údaje o Vaší aktivitě na internetu a na webových stránkách, které používáte
Bezpečnostní- Při registraci, kde je třeba uživatelské jméno a hesloVymazány po zavření prohlížeče
- cookies zajišťují připojení zařízení během trvání návštěvy na stránce
- odhalování podvodů
Kvalitné zobrazení- vestavěné cookies, které zlepšují výkon pro rychlejší načítání obsahu a napomáhají kompabiliteVymazány po zavření prohlížeče
Nastavení stránek- cookies si zapamatuje Vaše nastavení stránky, například nastavení jazyka, velikost písma, region, ze kterého je uživatelVymazány po zavření prohlížeče
- týká se to výlučně stránek, kde jste si vytvořili účet nebo kde jste se zaregistrovali
Vlastníka stránky- podle daného nastavení stránky1 rok
- mohou být,, čteny "jen danou webovou stránkou (počet návštěvníků na stránce, odkud přicházejí a které části stránek navštívili)

Společnost využívá reklamní program Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které společnost poskytuje. Funkce Remarketing nebo Similaraudiences AdWords nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v emailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.
Společnost se dá kontaktovat také prostřednictvím facebooku. Účelem správy dat je sdílet obsah webových stránek Společnosti a prezentace Společnosti. Hosté se mohou prostřednictvím facebookové stránky dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách ve společnosti a také si prohlédnout si fotky z vybraných zakázek společnosti. Kliknutím na „like“ na facebookové stránce Společnosti souhlasí subjekty, aby Společnost zavěsila na jejich nástěnku na facebooku své novinky a nabídky. Společnost na své facebookové stránce také publikuje fotky / videa z různých událostí. Společnost publikuje tyto údaje fyzických osob jedině v případě, že byl dříve získán jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů z facebookové stránky najdete v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů na www.facebook.com. Za účelem prezentace má společnost i svůj profil na sociální síti Instagram, kde prezentuje spolu s popisem fotky z vybraných zakázek. Kliknutím na „sledovat“ souhlasíte se zobrazováním fotografii zveřejněných Společností.

 

 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních institucí
  Společnost nepřenáší osobní údaje do třetích zemí a mezinárodních institucí.
 1. Práva subjektu údajů spojené se zpracováním jejích osobních údajů
  Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti od společnosti vyžadovat:
 • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
 • přístup k jejím osobním údajům,
 • ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • vymazání jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 • omezení zpracování jejích osobních údajů,
 • subjekt údajů na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováváním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka subjektu údajů je oprávněná, společnost je povinna osobní údaje, jejichž zpracování subjekt údajů zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí,
 • zabránit zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 • právo na přenos jejích osobních údajů k jinému správci
 • to, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy a o tom zda je subjekt údajů povinná poskytnout osobní údaje i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů,
 • právo podat návrh na zahájení řízení. Subjekt údajů při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Sochora 27
  170 00 Praha 7, Česká republikanebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídlahttps://www.uoou.cz/.


Pokud subjekt údajů nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Pokud subjekt údajů nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Žádost subjekt údajů podle Nařízení vyřídí společnost bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace subjektu údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Společnost je povinna písemně vyřídit žádost subjektu údajů nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Omezení práv podle Nařízení společnost bez zbytečného odkladu písemně oznámí subjektů údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Společnost Vás, jako subjektů údajů tímto informovala o ochraně Vašich osobních údajů a poučila Vás o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rozsahu této informační povinnosti.

V  Tuklatech, dne 25.5.2018

Rastislav Valach, jednatel