Reklamační řád

Reklamační řád pro zákazníky RAVAFOL CZ s.r.o.; IČO: 06154069 (dále jen RAVAFOL nebo RAVAFOL CZ, s.r.o.) pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím systému RAVAFOL.

1. ÚVOD
Reklamační řád upravuje práva a povinnosti RAVAFOL CZ s.r.o. a jejích zákazníků v oblasti reklamací zboží, vycházejíce přitom z Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

2. ZÁRUČNÍ DOBA
RAVAFOL CZ s.r.o. odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (podle §619 Obč. zák.) a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců (dle §620 Obč. Zák.) a začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím (podle §621 Obč. Zák.). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, RAVAFOL CZ s.r.o. však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (podle §619 Obč. zák.). Při použitých věcech (např. předváděcí model) je záruční doba 12 měsíců. Prohlášením v záručním listu/daňovém dokladu vydaném kupujícímu k reklamě může RAVAFOL CZ, s.r.o. poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v záručním listu/daňovém dokladu.

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Pokud kupující požaduje orazítkovat záruční list/daňový doklad přímo v den prodeje, prodávající je povinen tento záruční list/daňový doklad potvrdit a na žádost kupujícího odzkoušet funkčnost prodávaného zboží přímo na provozu, pokud to povaha věci připouští (podle §616 Obč.zák.). Kupující tím ztrácí nárok na bezplatnou výměnu zboží nebo vrácení peněz při uplatňování reklamace do 14 dní a postupuje se jako v bodě 3.c). Právo kupujícího na výměnu věci a vrácení peněz (odstoupení od kupní smlouvy) podle § 622 odst. 2 a § 623 Obč. zák. tím není dotčeno.

3.a) V případě, že si chce kupující uplatnit reklamaci do 14 dnů od data nákupu, záruční list/daňový doklad mu prodávající potvrdí až po uplynutí 14 dnů od dne nákupu po předložení dokladu o koupi a postupuje se jako v bodě 4 (výjimka bod 5 reklamačního řádu).

3.b) Kupující má 14 dní od data nákupu na odzkoušení funkčnosti výrobku (jen jednorázové odzkoušení, ne intenzivní používání po dobu 14 dní). Pokud kupující zjistí, že zboží je nefunkční nebo neúplné a z tohoto důvodu uplatní reklamaci do 14 dnů od data nákupu, prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady servisním technikem RAVAFOL CZ s.r.o. Vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. V případě oprávněnosti reklamace uplatněné do 14 dní a splnění reklamačních podmínek podle bodu 4 prodávající toto zboží vymění za nové, případně zkompletuje nebo vrátí peníze.

3.c) Pokud se vada projeví až po 14 dnech od data prodeje zboží, kupující si uplatňuje právo na opravu v provozu RAVAFOL CZ s.r.o., přičemž adresy a telefonní kontakty najde na webu společnosti. Ostatní práva z odpovědnosti za vady, tj. právo na výměnu věci, právo na odstoupení od kupní smlouvy a právo na přiměřenou slevu, si kupující uplatňuje u prodávajícího.

3.d) Oprava reklamovaného výrobku v záruční době bude provedena bezplatně a bez zbytečného odkladu (dle § 622 Obč. Zák.).

3.e) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době (dle §626 Obč. Zák.).

4. OBECNÉ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
4.a) je předložen originální záruční list/daňový doklad,

4.b) je předložen doklad o zaplacení,

4.c) zboží splňuje všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu/daňovém dokladu (fyzicky nepoškozený, nepoškozený živelnou událostí, neporušené plomby atd.)

RAVAFOL CZ s.r.o. neodpovídá za případnou ztrátu dat a údajů během opravy v autorizovaném servisním středisku. Kupující je ve vlastním zájmu povinen si zálohovat všechna data a údaje (pracovní a konfigurační soubory) z reklamovaného zboží.

5. ZVLÁŠTNÍ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PŘI REKLAMACÍCH DO 14 DNÍ

Při předkládání zboží za účelem uplatnění reklamace do 14 dnů musí být splněny následující podmínky ze strany reklamujícího:

5.a) reklamované zboží je v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím (originální obal tvoří komponenty při dodávce zboží),

5.b) reklamované zboží nesmí jevit známky používání,

5.c) je předložen nepotvrzený záruční list,

5.d) je předložen doklad o zaplacení,

5.e) zboží splňuje všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozený, nepoškozený živelnou událostí, neporušené plomby atd.).

6. POVINNOSTI SERVISU VŮČI REKLAMUJÍCÍMU

6.a) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující (reklamující) právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění.

6.b) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci nebo, pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

6.c) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) (podle §623 Obč. Zák.).

6.d) Pokud se na výrobku opětovně vyskytla stejná vada po opravě nebo větší počet vad současně má zákazník během záruční doby také právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (podle §623 Obč. Zák.). Opětovný výskyt vad po opravě znamená stav, kdy se stejná vada vyskytne po její alespoň dvou předchozích opravách (v zájmu urychleného vyřízení reklamace doporučujeme, aby kupující měl písemné potvrzení ze servisu o třetím výskytu téže vady). Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

6.e) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (podle §627 Obč. Zák.).

6.f) Pokud servisní středisko reklamované zboží v záruční době neopraví do 30 dní, výrobek se považuje za neopravitelný a platí ustanovení 8. c) (podle § 19 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).

7. OSTATNÍ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je povinen sepsat s řidičem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky RAVAFOL CZ, s.r.o. V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem – poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Společnost RAVAFOL CZ, s.r.o. neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním výrobku v nevhodných podmínkách, zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (servisem RAVAFOL CZ, s.r.o.) nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.