Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti RAVAFOL CZ, s.r.o., IČO: 06154069 (dále jen RAVAFOL nebo RAVAFOL CZ, s.r.o.) pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím systému RAVAFOL.

Obecná ustanovení
Nákup zboží prostřednictvím RAVAFOL CZ, s.r.o. mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Postup při objednávání
Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v RAVAFOL SYSTEM. Systém RAVAFOL zaregistrování objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky. Okamžikem zobrazení oznámení o přijetí objednávky se objednávka považuje za doručenou a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi zákazníkem a společností RAVAFOL CZ, s.r.o. a obě strany mají práva a povinnosti vyplývající z platných předpisů a Reklamačního řádu pro zákazníky RAVAFOL CZ, s.r.o.

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží
Společnost RAVAFOL CZ, s.r.o. se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení objednávky a případného uhrazení zálohové faktury. Pokud společnost RAVAFOL CZ, s.r.o. nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a vyrábí jej až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 4 týdnů od uhrazení zálohové faktury (platí při zakázkové výrobě a podle náročnosti zakázky, což v praxi znamená dodání výrobku na skladě do 3 dnů a zakázkového výrobku do 30 dní). Dodání zboží bude uskutečněno na zákazníkem danou adresu dodání, dle ceníku přepravy, který se nachází internetové stránce RAVAFOL.CZ . V případě doručování rozměrnějšího a těžšího zboží kurýrní službou tato není povinna provést vynášku zboží do extrémního terénu, či vícepodlažní budovy. Z toho důvodu by zákazník měl počítat se zabezpečením vynášky zboží svépomocí. Společnost RAVAFOL CZ s.r.o. nebude uznávat reklamace na neprovedenou vynášku zboží kurýrní službou.

Platební podmínky
Platba zboží a služeb formou internetového obchodu, probíhá buď zálohovou platbou na účet RAVAFOL CZ, kde dodatečné urovnání ceny za zboží nebo služby proběhne splatností podle doručeného daňového dokladu nebo formou doručení na dobírku. Platba za zakázkovou výrobu nebo montáž bude dohodnuta v cenové kalkulaci. Všechny ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a dodatečné slevy zboží nebo služeb si nelze uplatnit.

Storno objednávky
Storno objednávky ze strany zákazníka – zákazník má právo stornovat objednávku jen z internetového obchodu a to: písemně (adresa společnosti), telefonicky (+420 702 186 629) nebo e-mailem na adresu ravafol@ravafol.cz v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, přestože ještě neuplynula dodací lhůta, společnost RAVAFOL si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady, spojené s vyřizováním této objednávky, i storno poplatek ve výši 20% z ceny objednávky. Při zakázkové výrobě a následné storno objednávce, zákazník nese veškeré vzniklé náklady při výrobě objednaného produktu v plné míře, tj. 100%, kde mu bude tato částka sražená ze zálohové platby nebo vymáhaná jinou cestou. Storno objednávky ze strany RAVAFOL CZ s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: nelze z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či podmínek z objednávky, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, společnost RAVAFOL CZ bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti RAVAFOL CZ a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost RAVAFOL CZ se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Ostatní reklamační podmínky
Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě je povinen sepsat s řidičem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky RAVAFOL CZ, s.r.o. V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem – poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Společnost RAVAFOL CZ, s.r.o. neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním výrobku v nevhodných podmínkách, zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (servisem RAVAFOL CZ, s.r.o.) anebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.